LID WORDEN

Digitaal aanmelden
Het mogelijk om je digitaal aan te melden als nieuw lid van v.v. Tricht. Door middel van de link https://www.knvb.nl/ontdek-voetbal/inschrijven/BBJC62S vul je het digitale aanmeldformulier in.

Aanmeldformulier
Via het aanmeldformulier meld je je aan als lid. Er moeten een aantal persoonlijke gegevens worden ingevuld, deze zijn nodig voor onze eigen administratie en voor de KNVB. Daarbij moet op het formulier een machtiging voor automatische incasso van de contributie worden ingevuld. Ook wordt op dit formulier de belangstelling gepeild van het nieuwe lid om vrijwilligerswerk binnen de vereniging te doen. Voor jeugdleden is het de bedoeling dat de ouders hun interesse en vaardigheden op vrijwilligersgebied aangeven. Tenslotte bekrachtig je alle gegevens met het zetten van je handtekening. Voor minderjarigen tekent uiteraard een van de ouders of een andere wettige vertegenwoordiger. Door ondertekening verklaar je tevens bekend te zijn met de contributiebedragen en de bepalingen van het contributiereglement als gepubliceerd op deze website.
Ter bestrijding van de in- en externe aanloopkosten wordt bij aanmelding een inschrijfgeld ad € 25 in rekening gebracht.
Het aanmeldformulier kunt u hieronder downloaden.

Contributiebedragen
In een tabel zijn de contributiebedragen voor het lopende seizoen per soort lidmaatschap weergegeven. De bedragen variëren al naar gelang men actief voetbalt of niet spelend lid is. Ook de leeftijdsindeling volgens de criteria van de KNVB is van belang. Aparte categorieën vormen onze oudste leden de 65-plussers en de allerjongsten in de leeftijd van nul tot en met vier jaar. De tabel bevat jaarbedragen. In de praktijk wordt dit in 12 maandelijkse termijnen betaald.
Lees hier meer>>

Contributiereglement
Rondom de contributie gelden een aantal spelregels. Deze zijn samengevat in een zogenaamd Contributiereglement.
Lees hier meer>>