Contributiereglement

 1. Het contributiejaar is gelijkgesteld aan het voetbalseizoen (1 juli t/m 30 juni).
 2. De contributiebedragen worden jaarlijks in juli bijgesteld aan de hand van een objectief indexcijfer.
 3. Contributiebedragen worden uitgedrukt in bedragen per jaar (= seizoen).
 4. Voor het betalen van de contributie is automatische incasso verplicht.
 5. De standaard contributiebetaling vindt plaats in maandelijkse termijnen. De maandelijkse incasso vindt omstreeks de 25e van de maand plaats.
 6. Bij een storno boeking (bij automatische incasso) van de verschuldigde contributie ontvangt het lid een (schriftelijke) herinnering met het verzoek de verschuldigde contributie alsnog binnen 14 dagen over te maken.
 7. Indien het lid niet binnen 3 weken de achterstallige contributie voldoet wordt het lid uitgesloten van alle spelactiviteiten. De contributiebetaling blijft wel gewoon verschuldigd.
 8. Bij aanvang van het lidmaatschap wordt de eerste maandtermijn in rekening gebracht volgend op de maand waarin men zich als lid heeft aangemeld. Gelijktijdig met deze eerste termijn wordt een eenmalig bedrag ad € 25 in rekening gebracht voor de kosten van inschrijving bij de vereniging en de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond.
 9. Bij beëindiging van het lidmaatschap blijft het lid contributie verschuldigd tot het einde van het verenigingsjaar; 30 juni. Het verenigingsjaar loopt van juli t/m juni. In Artikel 8, lid 3 van de statuten van de vereniging is opgenomen, dat bij het stoppen van het lidmaatschap gedurende het verenigingsjaar, contributie over het gehele jaar verschuldigd blijft.
 10. Uitzonderingen op dit reglement zijn in individuele gevallen alleen mogelijk met instemming van het bestuur.
 11. Voor de bepaling van de soort lidmaatschap en de bijbehorende contributie geldt voor jeugdspelers de categorie waarin zij op grond van hun leeftijd thuishoren; dit ongeacht of ze bij de elftalindeling mogelijk in een oudere dan wel jongere categorie zijn ingedeeld.
 12. Voor elk derde en volgend lid binnen een gezin bestaat recht op gezinskorting, mits het betreffend lid jeugdlid is. Deze korting bedraagt 10% op jaarbasis en wordt berekend voor de in leeftijd jongste leden. Alle gezinsleden behoren op hetzelfde adres woonachtig te zijn, de contributie moet voor alle gezinsleden door dezelfde persoon worden betaald en toepassing van de kortings-regeling moet in voorkomend geval bij de penningmeester worden aangevraagd.