Agenda AVL

ALV

Beste leden en/of ouders,
Graag nodigen we jullie uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) van VV Tricht op maandag 12 december 2022.
Voor deze ALV hebben we de volgende agenda vastgesteld:

 1. Opening door de voorzitter
 2. Ingekomen stukken
 • Verslag vertrouwenspersoon
 1. Notulen ALV dd. 4 april 2022 – Extra ALV dd. 2 mei 2022
 2. Bestuursverkiezing aftredend en herkiesbaar John van Riemsdijk (voorzitter)
 3. Verslag bestuur VV Tricht 2021-2022
 4. Verslag kascommissie en aanwijzing nieuwe leden voor deze commissie
 5. Jaarverslag penningmeester 2021-2022
 6. Goedkeuring begroting 2022-2023
 7. Rondvraag en sluiting

  Mochten er nog aanvullende agendapunten zijn dan vernemen we dat uiteraard graag. Voor 10
  december 2022 kun je agendapunten, vragen en opmerkingen die je behandelt wil zien mailen naar
  secretaris@vvtricht.nl.

  De ALV start om 19:30 uur, inloop met koffie vanaf 19.15 uur.

  Locatie: Kantine VV Tricht, Middelweg 54, 4196 JJ Tricht