Vaststellen nieuwe statuten

Op de ALV van 4 april jl. is de voorgestelde statutenwijziging besproken. Naar aanleiding van inbreng van de leden zijn nog enkele aanpassingen gedaan.

Daar op de ALV van 4 april niet het vereiste aantal leden (twee derde) aanwezig of vertegenwoordigd was voor een definitieve stemming zal er over het voorstel van de nieuwe statuten op de bijzondere ALV van 2 mei a.s. worden gestemd. Conform de huidige statuten zal er ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, een besluit worden genomen, mits met meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.

De aangepaste statuten zijn inmiddels wederom goedgekeurd door de KNVB.