HERINNERING: ALV

Beste VV Tricht leden,

Het zal geen verrassing voor u zijn, maar de jaarlijkse Algemene LedenVergadering (ALV) kan door de huidige coronamaatregelen geen doorgang vinden op de manier, zoals we dat gewend zijn.

Het alternatief is een digitale vergadering (on-line) waarbij de leden, door middel van een computerverbinding met het bestuur en met elkaar in verbinding staan. Op basis van de COVID wet van 24 april 2020 is dit mogelijk. Het bestuur heeft deze mogelijkheid, maar vermoedt dat een deel van de leden hier geen of onvoldoende ervaring mee heeft, zodat deelname niet of zeer beperkt mogelijk is. Ondanks het feit dat leden een ander mogen machtigen voor deelname vind het bestuur deze opzet op dit moment niet passend voor de club.

Het is ook mogelijk om de ALV voor 4 maanden uit te stellen. Het bestuur geeft er na overleg echter de voorkeur aan om op volgende wijze een ALV “op afstand” te organiseren:

  • Het bestuur komt op maandagavond 30 november vanaf 20.00u voltallig bijeen
  • In het geval van interesse geven de leden uiterlijk 16 november a.s. een mailadres aan het bestuur door, waarop men de jaarstukken wil ontvangen. Deze stukken zullen onder andere bestaan uit: notulen ALV 2019, verslag van het bestuur, balans en resultatenrekening 2019-2020 & begroting 2020-2021
  • Naar aanleiding van de door de leden ontvangen stukken/rapportages ontvangt het bestuur graag uiterlijk 23 november a.s. de vragen vragen, op- en aanmerkingen, aanvullende (agenda) punten van de leden
  • Op deze vragen,  op- en aanmerkingen ontvangen de leden uiterlijk vrijdag 27 november een reactie per mail
  • Op maandagavond 30 november vanaf 20.00 is het bestuur telefonisch en per mail beschikbaar om de laatste zaken individueel te behandelen

Alle vragen en antwoorden worden per mail met alle aangemelde leden gedeeld!

Als u het niet eens bent met dit voorstel om de ALV op deze wijze te organiseren, dan vragen wij u dit per omgaande, doch uiterlijk vrijdag 6 november a.s. kenbaar te maken. Schriftelijk, telefonisch of digitaal. Het bestuur is zich er van bewust dat deze opzet bijzonder is en uw goedkeuring vraagt, maar nood breekt wet en het bestuur acht dit een redelijk alternatief. Bij geen akkoord ziet het bestuur geen andere oplossing dan alsnog over te gaan tot een volledig digitale ALV.

Belangrijk is, dat de begroting 2020-2021 wordt goedgekeurd, al dan niet met aanpassingen van uw kant. Zonder tegenbericht op uiterlijk 30 november gaan wij ervan uit, dat u akkoord bent met de begroting. Dit geldt dan als een stemming en zal op 30 november worden bekrachtigd.

Het bestuur gaat ervan uit, dat er in deze opzet verder geen andere onderwerpen of benoemingen van personen zijn, welke stemming behoeven. Het huldigen van jubilarissen wordt opgeschoven naar 2021.

Aanmelden, vragen, op- en aanmerkingen: algemeenbestuur@vvtricht.nl