Algemene Ledenvergadering

Beste leden,

Onder voorbehoud van de coronamaatregelen nodigen wij jullie graag uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) van VV Tricht op maandag 29 november 2021.

Voor deze ALV hebben we de volgende agenda vastgesteld:

1.           Opening door de voorzitter

2.           Ingekomen stukken

               – Verslag vertrouwenspersoon

3.           Notulen ALV dd. 30 november 2020

4.           Bestuursverkiezing, aftredend en herkiesbaar Jan Kars (voetbaltechnische zaken) en Peter van Antwerpen (algemene zaken/kantine)

4.           Verslag bestuur VV Tricht 2020-2021

5.           Verslag kascommissie en aanwijzing nieuwe leden voor deze commissie

6.           Jaarverslag penningmeester

7.           Goedkeuring begroting 2021-2022

8.           Voorstel statutenwijziging (onder voorbehoud van toetsing door KNVB)*

9.           Rondvraag en sluiting

Mochten er nog aanvullende agendapunten zijn dan vernemen we dat uiteraard graag. Voor 22 november kun je agendapunten, vragen en opmerkingen die je behandelt wil zien mailen naar secretaris@vvtricht.nl.

De ALV start om 19:30 uur, inloop met koffie vanaf 19.15 uur.

Locatie: Kantine VV Tricht, Middelweg 54, 4196 JJ Tricht

*Het voorstel statutenwijziging komt onder andere voort uit nieuwe lidmaatschapsverplichtingen van de KNVB, Wet Bestuur en Toezicht (WBTR) en nieuwe wetgeving algemeen.

De concept statuten zijn voor leden op aanvraag per mail beschikbaar en zullen ook tijdens de ALV ter inzage beschikbaar worden gesteld.

Het bestuur.